Σάββατο, 11 Ιουνίου 2011

Nostalgia frenzy part III

 

Του χρόνου κλείνει δεκαετία;

 
Creative Commons License
The Golden Pavilion - My way to Trieste by The exiled Hussar is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.
Based on a work at thegoldenpavilion.blogspot.com.